Všeobecné obchodní podmínky hypo4you.cz

Úvod
 1. Fyzická osoba Alexandr Jedlička, IČ 05177090, se sídlem Jana Švermy 1565/6, 568 02 Svitavy, (dále jen „Poskytovatel“) má zájem poskytovat osobám využívajícím služeb portálu (dále jen „Uživatel“) službu na jím provozovaném webovém portálu www.hypo4you.cz, a to za podmínek stanovených níže.
 2. Služba poskytovaná Poskytovatelem spočívá ve zprostředkování obchodních poptávek a nabídek, srovnání produktů, zajištění informací pro uživatele o nejvhodnější nabídce na poskytnutí hypotečního úvěru na základě uživatelem poskytnutých požadavků, a to prostřednictvím webového portálu, a ve zpřístupnění kontaktů za účelem oslovení uživatele.
 3. Služba poskytovaná Poskytovatelem je Uživatelům poskytována bezplatně.
 4. Závazkový vztah Poskytovatele a Uživatele a jejich vzájemná práva a povinnosti se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).
 5. Uživatel bere na vědomí a užitím portálu souhlasí s tím, že jím sdělené údaje mohou být předmětem dalšího zpracování a mohou být předány třetím osobám.
 6. Využitím portálu má Uživatel možnost získat informace o nabídkách hypotéky podle jím zvolených kritérií a zadaných údajů a následně nabídky srovnávat. Účelem portálu je rovněž zajištění poptávek Uživatelů a následné získání kontaktu na subjekt nabízející/poptávající hypotéku.
 7. Smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem je založen okamžikem, kdy Uživatel potvrdí a odešle Poskytovateli údaje vyplněné v elektronickém formuláři.
Definice Pojmů
 • portál: internetové stránky www.hypo4you.cz, které umožňuje sdružovat nabídky a poptávky hypoték, kontakty jednotlivých subjektů a zadané nabídky a poptávky srovnávat.
 • poradce: fyzická osoba podnikající ve společnostech třetích stran jako obchodní zástupce se zaměřením na hypoteční úvěry a obdobné finanční produkty.
 • zájemce: zákazník, který učiní poptávku po uzavření smlouvy o hypotečním úvěru, případně vyhledávající nejvýhodnější hypotéku či srovnání hypoték, kdy své údaje sdělil při využití portálu.
 • srovnání produktů: služba poskytovaná Uživateli Poskytovatelem spočívající v online srovnání podmínek hypoték a obdobných finančních produktů podle Uživatelem sdělených údajů.
 • hypotéka: hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření či obdobný finanční produkt, o kterém Poskytovatel sděluje informace a nabízí jejich srovnání.
Informace poskytované Uživatelem, registrace Uživatele, srovnání produktů
 1. Uživatel zadá do elektronického formuláře dostupného na Portálu vstupní informace, které jsou podstatné údaje pro srovnání nabídek hypoték. Za využití takto zadaných údajů Poskytovatel zajistí pro Uživatele informace o nabídkách hypoték či obdobných produktů, a jejich srovnání.
 2. Poskytovatel zveřejňuje v rámci této Služby informace o finančních a obdobných produktech dle nabídek příslušných finančních institucí. Poskytovatel neodpovídá za správnost ani obsah zjištěných informací – Uživatel toto využitím portálu bere na vědomí a je s touto skutečností srozuměn. Uživatel se tímto vůči Poskytovateli vzdává jakýchkoliv případných nároků vůči Poskytovateli.
 3. Pro získání informace a srovnání dle odst. 1 tohoto článku Uživatel je uživatel povinen vyjádřením souhlasu se seznámením se s VOP, a to prostřednictvím políčka „Souhlasím s VOP“. Tímto Uživatel vyjadřuje, že se s VOP dostatečně seznámil.
 4. Po odeslání požadavku k vyhledání hypotéky je uživateli zaslán ověřovací kód, a to formou SMS na jím zadané telefonní číslo.
 5. Uživatel zadáním údajů do elektronického formuláře a jejím odesláním prohlašuje, že veškeré jím zadané údaje jsou správné a pravdivé.
 6. Uživatel je oprávněn na základě provedené registrace získávat informace ohledně nabízených finančních produktech, hypotékách.
Práva a povinnosti Uživatele
 1. Uživatel je povinen veškeré údaje, které o své osobě uvádí při registraci uvést, pravdivě, správně a úplně.
 2. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje je Poskytovatel oprávněn předat třetím osobám. Uživatel je dále srozuměn a souhlasí s tím, že na základě zpracování jím sdělených údajů jej může kontaktovat třetí osoba s nabídkou finančních produktů.
 3. Uživatel je oprávněn portál využívat pouze pro svou osobní potřebu. Není oprávněn služby portálu poskytovat či zpřístupnit třetím osobám.
Práva a povinnosti Poskytovatele
 1. Poskytovatel je oprávněn předat údaje Uživatele třetím osobám, a to zejména za účelem zpracování údajů a případného kontaktování uživatele s nabídkou finančních produktů.
 2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv pozastavit činnost Portálu. Tímto Uživateli nevzniká žádný nárok vůči Poskytovateli.
 3. Poskytovatel prohlašuje, že není poskytovatelem či dodavatelem hypoték či jiných finančních produktů.
 4. Poskytovatel je povinen v rámci účelu Portálu zajistit pro Uživatele poskytování služeb, jak jsou specifikovány výše.
 5. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb nebo funkčnost portálu či přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby či z jiných důvodů.
Ochrana osobních údajů
 1. Informace o Uživatelích jsou Poskytovatelem uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 2. Uživatel je srozuměn a souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a jejich shromažďováním v databázi Poskytovatele.
 3. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje je Poskytovatel oprávněn předat třetím osobám, za účelem případného následného oslovení Uživatele s konkrétní nabídkou finančních hypotéky či obdobných finančních produktů.
 4. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 5. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti uživatele odstranit z databáze.
 6. Osobní údaje Uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 7. Zpracováním osobních údajů Uživatele je Poskytovatel oprávněn pověřit třetí osobu.
Ustanovení týkající se spotřebitelů
 1. Spotřebitelem je Uživatel – fyzická osoba, která uzavře závazkový vztah s Poskytovatelem bez souvislosti s podnikatelskou činností.
 2. V případě, že smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory Poskytovatele či distančním způsobem (zejména prostřednictvím webového portálu poskytovatel), má Spotřebitel právo písemně odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů od poskytnutí služby.
 3. Vzájemné spory mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem řeší obecné soudy tak, jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené s Poskytovatelem. Takové mimosoudní řešení sporů provádí Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele za situace, že se spor nepodařilo vyřešit přímo s Poskytovatelem. Návrh je Spotřebitel oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Poskytovatele poprvé uplatnil své právo, které je předmětem sporu. Dále je Spotřebitel oprávněn zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
Závěrečná ustanovení
 1. Smluvní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem jsou upraveny příslušnými právními předpisy. Práva a povinnosti VOP neupravenými se řídí zák.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a případně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 2. Pokud vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem obsahuje mezinárodní prvek, pak platí, že vztah se řídí českým právem.
 3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl je neplatnému ustanovení nejbližší. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele www.hypo4you.cz

 

< ZPĚT